انتقادی - علمی - فلسفی

فیزیک - « مکتب عملیاتی p.w.Bridgman وپیش فرضهای متدولوژیک نظریه نسبیت »

« نظریه نسبیت خاص از دیدگاه مکتب عملیاتی p.w.Bridgman  »

پیش درآمد :

عنوان  :  پرسی ویلیامز بریجمن Percy Williams Bridgman_1882-1961
کلمات کلیدی  :  بریجمن، اصالت عملیات تجربی، تجربه گرایان منطقی، مفهوم علمی، تعریف عملیاتی

  شهرت بریجمن در فلسفه علم صرفاً بواسطه نوعی رهیافت روش­شناسانه، موسوم به «اصالت عملیات تجربی»[8]  است. در این رهیافت توجه اصلی معطوف به عملیاتی است که به منظور نسبت دادن مقدارهایی معین به مفاهیم علمی به انجام می رسد

ادامه مطلب
   + حسین صدررضوانی ; ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ مهر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()

 

فیزیک - « مکتب عملیاتی p.w.Bridgman وپیش فرضهای متدولوژیک نظریه نسبیت »

« نظریه نسبیت خاص از دیدگاه مکتب عملیاتی p.w.Bridgman  »

پیش درآمد :

عنوان  :  پرسی ویلیامز بریجمن Percy Williams Bridgman_1882-1961
کلمات کلیدی  :  بریجمن، اصالت عملیات تجربی، تجربه گرایان منطقی، مفهوم علمی، تعریف عملیاتی

  شهرت بریجمن در فلسفه علم صرفاً بواسطه نوعی رهیافت روش­شناسانه، موسوم به «اصالت عملیات تجربی»[8]  است. در این رهیافت توجه اصلی معطوف به عملیاتی است که به منظور نسبت دادن مقدارهایی معین به مفاهیم علمی به انجام می رسد

ادامه مطلب
   + حسین صدررضوانی ; ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ مهر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()

« نظریه نسبیت خاص و مکتب عملیاتیp.w.Bridgman»

«دو اصل اساسی نظریه نسبیت خاص»

اصل اول:قوانین طبیعت که شامل قوانین مکانیک و الکترومغناطیس است,در تمام چهارچوب های مرجع ماندی (اینرسی) یکسانند و از حرکت انتقالی سیستم مستقل می باشند.به طور دقیقتر,تمام چهارچوبهای مائدی برای تمام پدیده ها یکسان هستند.

اصل دوم : سرعت نور هیچ ارتباطی با حرکت جسم نورانی ندارد,و نور در فضای خالی منتشر می شود.

بیان دیگر از اصل اول نظریه نسبت خاص:

قوانین فیزیک را میتوان به صورت معادله هایی با شکل یکسان در تمام دستگاه های مرجع که با سرعت ثابتی نسبت به یکدیگر حرکت می کنند,بیان کرد.

 

ادامه مطلب
   + حسین صدررضوانی ; ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ مهر ،۱۳٩۱
comment نظرات ()

تفکرمنطقی :

   

تفکر عالیترین فعالیت ذهنی است. انسان به واسطه تفکراست که ازدیگرموجودات زنده برتراست.ازتفکرتعاریف زیادی شده است مورگان وهمکاران (1987 به نقل ازسیف 1380 ) ازدیدگاه علم روانشناسی درتعریف تفکرچنین نوشتند :  (تفکرعبارت است ازبازآرائی یا تغییرشناختی اطلاعات به دست آمده ازمحیط ونمادهای ذخیره شده درحافظه درازمدت ) .این تعریف کلی انواع مختلف تفکررا دربرمی گیرد بعضی ازانواع تفکرجنبه بسیار خصوصی دارند. ونمادهائی را به کارمی گیرند که معانی کاملا شخصی دارند. این نوع تفکررا تفکرخودگرا می نامند .رویا موردی ازتفکر خودگرا است. انواع دیگر تفکر شامل حل کردن مسائل وخلق چیزهای تازه است .این نوع تفکرراتفکرهدایت شده (جهت دار) می گویند.آیزنک (Eysenck  ) وکین (kean  ) (2005) اعتقاد دارند تفکر یک جریان یا فرآیند است که درنتیجه آن اطلاعات به صورت جدیدی پردازش می شوند که حاصل این جریان وپردازش ، به شکل صورتهای مختلف تفکرپدید می آید که عباتنداز: حل مسئله ، تصمیم گیری ،  قضاوت ، استدلال قیاسی و استدلال استقرائی .

 

ادامه مطلب
   + حسین صدررضوانی ; ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱
comment نظرات ()

اندر فواید ومضار علم منطق ؟!

 

علم منطق علمی است صوری با قطع نظرازهرگونه محتوا. علم را به اعتباری می توان برسه قسم منقسم نمود : 1 – علم جعلی وقراردادی واعتباری مثل فقه اللغه – علم صرف ونحو وگرامروعلائم وحروف نوشتاری 2 – علم صوری مانند : علم منطق ، تئوری مجموعه ها درریاضیات 3- علم مادی (درمقابل صوری) ومحتوائی وحقیقی (درمقابل اعتباری ) مثل : علوم تجربی وریاضی           . به تعبیرکانت فیلسوف مشهورآلمانی علم را به اعتباری دیگر می توان بدو قسم منقسم نمود : 1 – علم پشینی  2 – علم پسینی . لذا اکثرمباحث علم منطق را می توان پیشینی دانست .

موضوع علم منطق عبارت است از : تصورات وتصدیقات وبررسی نسب وروابط بین آنها

 به زعم قدما تنهافایده علم منطق عبارت است از : آموختن طرق صحیح انتقال ذهن ازمعلومات تصوری وتصدیقی بسوی مجهولات تصوری وتصدیقی جهت معلوم کردن آنها وطرق صحیح استخراج مجهولات تصوری وتصدیقی است . وتحقیق وبررسی سازگاری وناسازگاری تصدیقات

اما ازفواید علم منطق می توان موارد ذیل را نیز اضافه نمود :

توانائی حل مسئله تصوری و تصدیقی – آفرینندگی وخلاقیت – توانائی تولید مفاهیم وقوانین علمی وتولید علم (علوم آکسیوماتیک یا اصل موضوعی : مثل هندسه اقلیدسی وسایررشته های علم ریاضی )  - سازماندهی معلومات و اطلاعات که بخاطرسپاری آنهارا تسهیل می کند وبنوعی ولو غیرمستقیم به تقویت حافظه کمک می کند  - امکان حصول سازگاری درعقاید وباورها وانسجام بخشی به نظام ارزشی مورد قبول یک فرد یا جمع که درنهایت منجر به سهولت تصمیم گیری درساحتهای گوناگون زندگی فردی وجمعی انسانها می شود – کمک به اکتشاف وابداع واختراع درعلم و صنعت بویژه درصنعت وتکنولوژی وغیره .

درعصرانفجاراطلاعات وعصررسانه ها : کتاب ، مجله ، روزنامه ، رادیو ، تلویزیون ، ماهواره ، کامپیوتر ، اینترنت وغیره ... ودرعصری که خواه ناخواه میلیونها واحد اطلاعاتی متشابه و متفاوت و متعارض و متناقض به مغز انسان وارد می شود. ودرعصرظهورنظریات وتئوریها وپارادایم ها ی متنوع وگوناگون درعرصه علم و فلسفه وصنعت ودرعصرتغییرات وتحولات سریع علمی ازفایده های منطق اینست که به نظم ونسق نظام فکری انسان کمک فراوانی می کند . وازتشتت فکری وازهم پاشیدگی آن جلوگیری می نماید

 ودرواقع اطلاعات وارد شده به مغزانسان را فیلترینگ وپردازش وتصفیه ومنظم ومرتب می کند                                                                                                                                     

فایده منطق درهماهنگ نمودن نظام ارزشی یکفرد یا جمع :                                                                 درجوامع گذشته سیستم اجتماعی بسته وسنتی بود ومردم همگی خودرا ملزم به متابعت وپیروی ازاین سنتها می دانستند واین سنتها هم براثر مرور زمان وازطریق آزمون وخطا درطول قرون بطور طبیعی با یکدیگرهمسو وهماهنگ ویا حذف می شدند. ومردمان قدیم هم شک وتردیدی دردرستی وکارآمدی این سنن نداشتند وفرمانبری ازیک نظام ارزشی ناقص وحتی غلط وخرافی ولی همسو وهماهنگ لااقل برای آنان این فایده راداشت که ازرنج انتخاب بین گزینه های متعدد درزندگی روزمره وبلا تکلیفی وسردرگمی درشیوه وروش رفتار وبحران هویت جمعی وفردی وتفکردر شیوه های مختلف زندگی راحت وآسوده باشند. ولی جوامع مدرن امروزی سیستمهائی باز وسریعا دچار تغییر وتحول هستند وبرای انسانهای امروزفرصت آزمون وخطا وارزیابی سریع نظامهای ارزشی بوجود آمده فراهم نیست.وبهمین جهت منطق شاید یکی از ابزارهای مفید درراستای ایجاد هماهنگی بین نظامهای ارزشی متعدد ومتنوع باشد./                     آنتونی رابینز یکی ازبزرگترین منابع رنج را هماهنگ نبودن ارزش های یک فرد یا یک جامعه می داند. یعنی چه ؟ یعنی مثلا درزندگیت صدتاارزش ریز ودرشت را انتخاب وطبق آنها زندگی می کنی . اما چندتا ازاین ارزشهایت کوک نیستند وبه قول اهل موسیقی خارج می زنند وهمین خارج زدن باعث می شود یک دست نباشند وتولید رنج می کنند . درحقیقت همین ارزشهای ناهمگون و ناهماهنگ با هم کارگاه تولید انبوه رنج تومی شوند.رنج های افکارناهماهنگ بسیارزیادند به خاطرهمین هم هست که سیستم ها ومکتب های فکری به میدان می  آیند. منطق بمثابه غربالی است که افکار واعتقادات وباورها وارزشهای سره وناسره وهمگون ونا همگون را بااستعانت ازآن می توان یک دست وهماهنگ نمود.هرسیستم هر چقدرهم که ناقص باشد. خوبی اش این است که یک کل به هم پیوسته است .که می تواند یا دست کم می خواهد خیلی چیزها را توجیه کند (نقل ازمجله موفقیت .سال یازدهم نیمه اول مرداد ماه سال 1388  ص12 نوشته عیسی محمدی ). علمای منطق ، منطق را ازسه طریق تعریف نموده اند : ا -  ازطریق موضوع    2 – ازطریق مسایل مورد بحث درمنطق   3 – ازطریق بیان فواید منطق ---

 

 مضار علم منطق !!!‌؟؟

        اما با کمال تعجب می توان گفت منطق نیز مثل اغلب چیزهای موجود درعالم همانطور که دربعضی موارد می تواند مفید واقع شود درمواردی هم ممکن است مضرباشد منطق زدگی ومنطق پرستی یک عالم ممکن است اورا حتی درحیطه عالم تجربه ازتحقیق وتفحص بازدارد واوبه زعم خود بپندارد که برای درک حقایق عالم مستغنی ازرجوع به عالم خارج وعالم طبیعت است بقول طلبه های علوم دینی که درقدیم می گفتند : هرکه خواند صرف میرمیررا          بشکند صد قفل وصد زنجیررا

درنهایت او اعتقاد جازم پیدا کند که با منطق هرقفل وزنجیر شکستنی وگسستنی وبازشدنی است وهرمشکل علمی را بااستعانت از منطق می توان گشود         همانطور که عالمان اسکولاستیک درقرون وسطی وپیروان مکتب ارسطو وارسطوئیان برای قرون متمادی چنین می پنداشتند واکنون نیزکما بیش چنین افرادی پیدا می شوند حتی دربین فیزیکدانان برجسته مثل ادینگتون .             بعنوان شاهد مثال اشاره می کنیم به گفته جی . اچ . جینز درکتاب فیزیک و فلسفه خود ( صفحه 127 تحت عنوان : فلسفه ادینگتن درعلوم فیزیک ) میگوید :

 .......کانت معتقد بود که فقط بوسیله معرفت قبلی که جبلی ذهن ماست ما قاعدتا باید بتوانیم یک ( علم مطلق طبیعت ) ایجاد کنیم بنا به اعتقاد ادینگتون نیز اینگونه معرفت اصلی از طرز ساختمان عقل مانتیجه می شود بقسمی که عقل انسانی باز بهمان معنائی که کانت معتقد بود قانون گذار طبیعت خواهد شد. بدین قیاس تاسیس آزمایشگاهها جزبرای مسائل جزئی ضرورتی نداشت .وبهتربود که دراعماق ذهن خود جستجو میکردیم تاازآنجا نتیجه تمام تجارب اساسی فیزیک ومقدارضرایب ثابت فیزیک !!!؟؟؟ (مثل ثابت گرانشی، ثابت پلانک، ثابت بودن مقدارc سرعت نور، وغیره ) را بدست آوریم. بنابر تمثیلی که خود ادینگتن آورده است :     (وقتی علم گامی پیشتر می نهد ذهن فقط آنچه را که به طبیعت داده است درطبیعت باز می یابد . مادرسواحل دریای مجهولات جای پای بیگانه ای دیده وبرای پیدا کردن علت آن تئوریهای عمیق وغامض پی درپی ساخته سرانجام توانسته ایم موجودی را که این اثرازاوست درعالم ذهن بسازیم . ببین ! جای پای خود ماست . ) برای توضیح میگوئیم که ادینگتن معتقد است که میتوان ازراه معرفت شناسی ثابت کرد که جرم پروتون 1847 برابرجرم الکترون است هرچند درحین اثبات باید مراقب باشد که مبادا درعین حال ثابت کند که جرم سیب نیز 1847 برابر پرتقال است !!؟؟        ...              مضافا اینکه همان گونه که منطق می تواند منجر به خلاقیت شود درمواردی ازبروز خلاقیت جلوگیری می نماید دانشمندی ممکن است براثر منطق زدگی افراطی درداخل یک پارادایم کاملا منسجم وظاهرا خود بسنده وخودکفا محصور ومحبوس بماند. وبا استفاده از منطق تارهای محکم وغیرقابل گسست بدور نظام فکری وعلمی خود بتند ودرداخل پیله ای خود بافته  خلاقیت و قدرت ابداع واکتشافش خفه شود. (اگرمایکل فاراده توانست مفهوم میدان وخطوط نیرورا وارد فیزیک کند علتش آن بود که بامباحث ریاضی وفیزیک نظری زمان خودش وتئوریهای آن آشنا نبود ودید تجربی داشت)و نتواند حقائق و واقعیتها را ازوجوه گوناگون  واز زاویه های مختلف ببیند  وبه چهره پدیده ها ازمرعی ومنظر متفاوت بنگرد.ویا ممکن است با استفاده از معدودی اصول نظری وتجربی یک دستگاه کاملا نظری ابداع نماید و بطور مطلق معتقد شود هرمفهوم وقانون بهره حقیقت خود را از دستگاهی می گیرد که متعلق به ان است (نه لزوما از انطباق با عالم خارج ) . ( آلبرت اینشتین ) منطق زدگی باعث می شود که انسان بیک دگماتیسم متصلب ومتحجردچارشود. وذهنش ازتحرک وسیالیت باز ایستد وبیک تمامیت خواه مغرور ومتعصب تبدیل گردد.تا آنجا که کتاب درباره پایان فلسفه علم وایدئولژی بنویسد : پایان فیزیک (باوریکی ازفیزیک دانان مشهور قبل از ابداع نظریه نسبیت ) ، پایان  فلسفه ، پایان تاریخ ( نظریه لبیرال دموکراسی) ، .... وجاهلانه ومتعصبانه معتقد شود علم وفلسفه یا نظامهای ائدئولوژیک بپایان خود رسیده اند ودرنهایت ممکن است جزئیاتی باقی مانده باشد که آنها را می توان بکمک استدلالات منطقی ومتدولوژی علمی ازمبادی اولیه وشناخته شده قبلی استخراج واستنباط نمود.!! وبالاخره منطق دربهترین حالت وکامل ترین وجامع ترین صورت خود : عبارت است ازیک نظام وسیستم برای پردازش داده های ورودی به دستگاه فکری انسان که اگراین دستگاه ورودی نداشته باشد یا ورودی صحیح ومناسبی نداشته باشد هیچ فایده ای برای آن متصورنیست. منطق می تواند بخشی ازمتدولوژی علمی باشد نه همه آن . استدلال واستنتاج منطقی قسمتی ازاستدلال واستنتاج متدولوژی علمی است . که اغلب کاربرد مفید آن نیز منحصر به تحقیقات نظری وتئوریک است ولا غیر.

   + حسین صدررضوانی ; ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳٩۱
comment نظرات ()

 

حل مسئله به روش منطق شرطی
+ نوشته شده در شنبه هجدهم شهریور 1391 ساعت 22:20 شماره پست: 25

 

سیستم حل مسئله  : عبارت است از نظامی که در قلمرو و حیطه آن امکان بر قراری رابطه بین تعدادی معلوم و یا (معلومات ) مفروض و مجهولات یا(مجهولات ) مفروض وجود دارد.؟؟؟

اجزاء و عناصر مسئله :

1– داده ها

2 - معلومات

3– نسبتها و رابطه ها بین : معلومات و مجهولات

4 - مجهولات

5– ستاده ها

6 – شروط یا قیود و یا تعینا ت

1 - داده ها  (  Datas ) : عبارت است از همه دانستنیهای اجمالی و تفصیلی ویقینی و احتمالی و تقریبی و تحقیقی که ابتداا جهت حل مسئله به ذهن می آید .

2 – اطلاعات (  informations   )یا معلومات مسئله : داده های پردازش شده و گزینشی برای حل مسئله

 3– نسبتها و رابطه ها بین معلومات و مجهولات : عبارت است از همه نسبتها و رابطه ها که برای معلوم کردن مجهول یا مجهولات مفروض ضروری ولازم است .

4 – مجهولات : عبارت است از همه موجودیت ها و اشیاء و رابطه ها که هدف از حل مسئله بدست آوردن آنهاست .

5– ستاده ها : مجهولات منتج از معلومات مفروض و مبتنی براین معلومات و وبه اختصار مجهولات معلوم شده

6 – شروط یا قیود و یا تعینا ت :عبارت است از همه  شروط یا قیود و یا تعینا ت ممکن و محتمل و یقینی و ظنی که شرط تحقق برقراری رابطه بین معلومات و مجهولات مسئله است.


 

 منطق شرطی

سیستم حل مسئله  : عبارت است از نظامی که در قلمرو و حیطه آن امکان بر قراری رابطه بین تعدادی معلوم و یا (معلومات )مفروض  و (مجهولات ) یا (مجهولات )مفروض وجود دارد.؟؟؟

اجزاء و عناصر مسئله :

1– داده ها

2 - معلومات

3– نسبتها و رابطه ها بین : معلومات و مجهولات

4 - مجهولات

5– ستاده ها

6 – شروط یا قیود و یا تعینا ت

1 - داده ها  (  Datas ) : عبارت است از همه دانستنیهای اجمالی و تفصیلی ویقینی و احتمالی و تقریبی و تحقیقی که ابتداا جهت حل مسئله به ذهن می آید .

2 – اطلاعات (  informations   )یا معلومات مسئله : داده های پردازش شده و گزینشی برای حل مسئله

 3– نسبتها و رابطه ها بین معلومات و مجهولات : عبارت است از همه نسبتها و رابطه ها که برای معلوم کردن مجهول یا مجهولات مفروض ضروری ولازم است .

4 – مجهولات : عبارت است از همه موجودیت ها و اشیاء و رابطه ها که هدف از حل مسئله بدست آوردن آنهاست .

5– ستاده ها : مجهولات منتج از معلومات مفروض و مبتنی براین معلومات و وبه اختصار مجهولات معلوم شده

6 – شروط یا قیود و یا تعینا ت :عبارت است از همه  شروط یا قیود و یا تعینا ت ممکن و محتمل و یقینی و ظنی که شرط تحقق برقراری رابطه بین معلومات و مجهولات مسئله است.

 

اقسام شروط :  1- شروط ایجابی              2 – شروط سلبی             3 – شروط خنثی

1-    شروط ایجابی : مجموعه شرایطی است که تحقق آنها من حیث المجموع موجب بر قراری رابطه ویا نسبت بین معلومات و مجهولات  می شود.

2-    شروط سلبی  : مجموعه شرایطی است که عدم وجود و  تحقق آنها  من حیث المجموع موجب بر قراری رابطه ویا نسبت بین معلومات و مجهولات  می شود.

3-    شروط خنثی :  مجموعه شرایطی است که تحقق یا عدم تحقق آنها در برقراری نسبت و رابطه ها بین معلومات و مجهولات  دخیل نیست.                   

1- شروط ایجابی  : الف -  شروط وجودی        ب – شروط ذاتی         ج – شروط عرضی           

2 – شروط سلبی :  الف -  شروط عدمی و نقضی           ب -  شروط ضدی   ج-  شروط تغایری

 3 – شروط خنثی : الف -  کم ربط و قابل اغماض         ب – بی ربط

فایده دانستن شروط خنثی اینست که سیستم حل مسئله را از محیط اطراف مجزا و متمایز می کند.

به نظر می رسد که گستره شروط سلبی گسترده تر از گستره شروط ایجابی باشد .زیرا که احتمالا شرایط چه چیز نبودن یک چیز بیشتر از شرایط چه چیز بودن آنست.

منطق علم بررسی نظامهای ( حل مسئله ای )تصوری وتصدیقی است.

حساب علم بررسی نظامهای ( حل مسئله ای ) عددی است.

هندسه علم بررسی نظامهای ( حل مسئله ای ) مربوط به اشکال هندسی است.

شرط لازم وشرط کافی : برای برقراری ارتباط بین معلوم و مجهول ممکن است که شرطی لازم ولی کافی نباشد.

سنخیت بین معلوم و مجهول : به نظر می رسد که باید بین معلوم ومجهول سنخیتی موجود باشد تا بتوان از معلوم مجهول را بدست آورد.

مثلا فقط از عدد معلوم می توان عدد مجهول را بدست آورد.

یا از اشکال معلوم می توان اشکال مجهول را بدست آورد.

گاهی ممکن است که بتوان از یک معادله عددی شکلی را بدست آورد که در این صورت می بایست بین اعداد و اشکال تناظری وجود داشته باشد.

 استفاده از شروط سلبی در تعریف حذفی یا غربالی

غربال اراتستن، در ریاضیات ، الگوریتم ساده‌ای است که با کمک آن می‌توان اعداد اول  بین اعداد مختلف را یافت. کشف این روش را به اراتستن دانشمند یونان باستان نسبت می‌دهند.

برای استفاده از این غربال باید از هفت قانون زیر پیروی کرد (فرض کنید می‌خواهیم اعداد اول بین ۱ تا ۱۰۰ را بیابیم):

1.     اعداد بین ۱ تا ۱۰۰ را می‌نویسیم.

2.     عدد ۱ را خط می زنیم.  ( زیراکه عدد اول نیست )

3.     دور عدد ۲ خط می کشیم و مضرب هایش را خط می زنیم. ( زیراکه 2 عدد اول و مضارب 2عدد اول نیست )

4.     دور عدد اول بعدی خط می کشیم و مضرب هایش را خط می زنیم. ( زیراکه مضارب عدد اول  عدد اول نیست )

5.     بازگشت به مرحله چهارم.

6.     این کار را تا جایی که به عدد اولی برسیم که مضرب هایش در جدول خط نخورده باشد انجام می دهیم.

7.     دور تمام اعداد باقی مانده خط می کشیم.

و به همین ترتیب کلیه اعداد غیر اول حذف و غربال شده و فقط اعداد اول باقی می مانند

در موارد 2و 3 و 4 برای پیدا کردن مصادیق اعداد اول از شروط سلبی استفاده کرده ایم مانند اینکه مضارب یک عدد اول عدد اول نیست .

فرض کنید که می خواهیم اعداد اول ما بین 1 تا 1000 را پیدا کنیم با توجه به تعریف اعداد اول اعداد زوج اول نیستند پس همه اعدادی که اولین رقم سمت راست آنها به 2 و 4 و 6 و 8 ختم می شوند اعداد اول نیستند

1 - همه اعدادی که اولین رقم سمت راست آنها به 2 و 4 و 6 و 8 ختم می شوند اعداد اول نیستند

2 – اعدادی که مجموع ارقام آنها سه یا مضربی از سه باشداعداد اول نیستند

3 -  اعدادی که مجموع ارقام آنها نه یا مضربی از نه باشداعداد اول نیستند

4 - اعدادی که اولین رقم سمت راست آنها به 0 یا پنج ختم می شونداعداد اول نیستند

............................................................................

 

مطلب ادامه دارد .....

از توجه شما متشکرم

   + حسین صدررضوانی ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳٩۱
comment نظرات ()

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

   + پرشین بلاگ ; ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳٩۱
comment نظرات ()